T́m hiểu về Phật Học, Tu Học
Home
Phật Học, Tu Học
Tài Liệu Chữa Bịnh
Trang Nối Kết
H́nh Ảnh
Góp Ư

 

 

 

T́m hiểu về Phật Pháp, Tu Học:

 

bullet

Khai Thị 1-2-3-4, của Ḥa Thượng Tuyên Hóa (Weblink:Text, reading)

bullet

Nên tu theo Pháp Môn nào: Thiền, Tịnh Độ, Giáo, Mật Tông ? Quan điểm trích từ truyện ngắn "Cửa Thiền, cửa Tịnh"

 

 

Home | Nên Tu Theo Pháp Môn nào | Bước đầu căn bản Tu Hành

This site was last updated 05/06/13